• مرکز آموزش علمی - کاربردی مدیریت صنعتی مشهد
    تلفن :38454100
    آدرس :بلوار بعثت، سه راه بعثت، پلاک 84
    توضیحات1 : 38440060-38454108
    توضیحات2 : دکتر سعید مبینی