• مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر شماره 1 خراسان رضوی
    تلفن :38439905-38419016
    آدرس :بلوار فلسطین- ابتدای فلسطین 1
    توضیحات1 : 38424347
    توضیحات2 : دکتر محمد شهری