• مرکز آموزش علمی - کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد
    تلفن :38905218-9
    آدرس :مشهد، بلوارمعلم، تقاطع بلوار شهید ستاری
    توضیحات1 : 38905220
    توضیحات2 : -