• مرکز آموزش علمی - کاربردی علمی صنعتی خراسان رضوی
    تلفن :36075400-1
    آدرس :بلوار سجاد، خیابان مولوی، پلاک 76
    توضیحات1 : 36070905
    توضیحات2 : مهندس شهین تیماج جی