• مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت هوانوردی مشهد
    تلفن :36092980-1
    آدرس :بلوار ملک آباد، حد فاصل خیابان حامد و مرجان، ساختمان ابوفاضل
    توضیحات1 : 36092983
    توضیحات2 : مهندس جواد شاهمنصوری