• مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت آب و برق خراسان رضوی
    تلفن :3854601-5
    آدرس :سیدی، ابتدای جاده خلج، تقاطع بلوار صبا
    توضیحات1 : 33854614
    توضیحات2 : دکتر حمید وارسته پور