• مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع قند ایران
    تلفن :33920883
    آدرس :جاده مشهد- فریمان، بعد از پل هوایی سه راهی طرق سمت راست
    توضیحات1 : 33920855
    توضیحات2 : خلیل بهزاد