• مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید سعیدی
    تلفن :38787739-38784496
    آدرس :بلوار پیروزی، بلوار دلاوران
    توضیحات1 : 38796141
    توضیحات2 : -