• مرکز آموزش علمی - کاربردی بهزیستی خراسان رضوی
    تلفن :38690004-5
    آدرس :بلوار وکیل آباد، بلوار هنرستان، هنرستان 9 (خیابان گلشن)
    توضیحات1 : 38691856
    توضیحات2 : دکتر تهمینه شکیب