• مرکز آموزش علمی - کاربردی انجمن مدیریت خراسان رضوی
    تلفن :38455051-2
    آدرس :بلوار احمدآباد، بلوار رضا، نبش رضا 19 پلاک 13
    توضیحات1 : 38455053
    توضیحات2 : دکتر حسن دانایی