• بازار مرکزی
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه شهدا ،ابتدای خیابان شیرازی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :