• جایگاه 140
    تلفن :37633459
    آدرس :حاشیه 100متری اول فدک 23
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : جهانی پور
    توضیحات3 : -
    توضیحات4: 9153106530