• جایگاه 135
    تلفن :32782484
    آدرس :بزرگراه فجر(صد متری) نرسیده به میدان بار نوغان
    توضیحات1 : -
    توضیحات2 : خانم شهربانو شاهرخیان(محمد سازگار)
    توضیحات3 : 32782564
    توضیحات4: 9155144900