• جایگاه 134
    تلفن :33812945
    آدرس :انتهای بلوار صبا(سیدی)
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : کهنموئی-امین زاده
    توضیحات3 : 33812946
    توضیحات4: 9.1511539351063E+16