• جایگاه 130
    تلفن :33781300
    آدرس :بلوار75متری رضوی بعد از تقاطع کنه بیست
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : فرخنده نژاد
    توضیحات3 : 33781400
    توضیحات4: 9151158850