• جایگاه 122
    تلفن :32420242
    آدرس :بلواررسالت شمالی جاده سیمان  حاجی آباد
    توضیحات1 : -
    توضیحات2 : خانم طیبه جلالیان(کیش بافان)
    توضیحات3 : 32420242
    توضیحات4: 9151133700