• جایگاه 121
    تلفن :33714600
    آدرس :حاشیه 100متری نزدیک میدان بار رضوی
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : شرکت تعاونی کارکنان شرکت نفت منطقه خراسان رضوی
    توضیحات3 : -
    توضیحات4: 9153119934