• جایگاه 118
    تلفن :36910145
    آدرس :بلوار طوس مقابل پارک پردیس
    توضیحات1 : دومنظوره
    توضیحات2 : کوهی
    توضیحات3 : 36910145
    توضیحات4: 9151154227