• جایگاه 112
    تلفن :38599001-7
    آدرس :بزرگراه شهید کلانتری-پایانه مسافر بری مشهد
    توضیحات1 : -
    توضیحات2 : پایانه مسافربری شهرداری مشهد
    توضیحات3 : -
    توضیحات4: 9155014602