• صرافی جلائیان سامانی و شرکا
    تلفن :32222212
    آدرس :امام خمینی- بین امام خمینی ۲۴ و ۲۶ پلاک 482
    توضیحات1 : خلیل جلائیان سامانی
    توضیحات2 : 9151151388