• صرافی قلی زاده و شرکا
    تلفن :38453202
    آدرس :صندوق پستی91865-198
    توضیحات1 : عباس قلی زاده
    توضیحات2 : 9155156610