• آموزشگاه صنایع غذایی صدر آزمون
    تلفن :37646900
    آدرس :نبش ابوطالب 5 پلاک 125
    توضیحات1 : صنایع غذایی (شیمی)
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : سیمین ضمیری