• آموزشگاه صنایع غذایی جوانه گندم
    تلفن :37678075
    آدرس :بین چهار راه فرامرز ومهدی پلاک 269
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : الهام طوسی