• آموزشگاه صنایع غذایی مدیریت مدبر
    تلفن :38407326
    آدرس :ابوذر غفاری 24 پلاک 89
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : محمود قربانی