• آموزشگاه صنایع غذایی عسل
    تلفن :36074369
    آدرس :انتهای بلوار ملک آباد بین دبستان بعثت و شیرینی عسلی
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : مریم هوشمند