• آموزشگاه صنایع غذایی دانش بنیان فرهیختگان
    تلفن :38763350
    آدرس :دانشگاه فردوسی مرکز رشد وفن آوری 3و4
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : شهره پودینه