• آموزشگاه صنایع غذایی شکلات طلایی
    تلفن :38428200
    آدرس :کوهسنگی 31/6 چهار اره اول سمت راست پلاک 82
    توضیحات1 : صنایع غذایی
    توضیحات2 : خواهران
    توضیحات3 : فیروزه ظهور کاری