• آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی
    تلفن :37688011
    آدرس :بولوار سجاد، چهارراه بهار، نبش خیابان یاسمن
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمنصوره محتشمی کاشانی