• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر حامدی
    تلفن :38785507
    آدرس :بلوار پیروزی، چهارراه خاقانی ، خاقانی جنوبی، بین 22-24
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و سیتولوژی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکترحمیده روشن روان