• آزمایشگاه تشخیص طبی سینوهه
    تلفن :36080305
    آدرس :بلوار امامت ، امامت1، پلاک 4
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترحمید رضا مکرم