• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر علمداری
    تلفن :38822783
    آدرس :بولوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 16 ، سامانیه
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترنسرین خیاط زاده علمداری