• آزمایشگاه تشخیص طبی دی
    تلفن :36640056
    آدرس :قاسم ایاد ، بلوار شاهد ، تقاطع شاهد و حجاب
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمسعود ایمان طلب