• آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی سینا
    تلفن :38545119
    آدرس :خیابان گلستان غربی، پلاک 41
    توضیحات1 : آسیب شناسی تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتراحمد علوی