• آزمایشگاه تشخیص طبی آراد
    تلفن :38443588
    آدرس :احمد آباد ، ابتدای خیابان عارف
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتر سیدمحمد تقی بیدار فریمانی