• آزمایشگاه تشخیص طبی دکترپیری
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد، بلوار فلاحی ، بیمارستان مهرگان
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمحمد پیری