• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر گلکاریان
    تلفن :36099344-36099346
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز ،35پلاک 391 ،طبقه اول
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترکریم گلکاریان