• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر اجتهادی
    تلفن :38420559-38427056
    آدرس :خیابان احمداباد ، راهنمایی 3 ، پلاک9 و 11
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمحمد مهدی اجتهادی