• آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا
    تلفن :36091147-36089155
    آدرس :بلوار امامت ، امامت 32 ، پلاک 10
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترعلی اصغر شفق مطلق-دکترمنصوره عادل سنجیده