• آزمایشگاه تشخیص طبی میلاد
    تلفن :38419895
    آدرس :احمدآباد ،خیابان پرستار 1 ،پلاک 1/5
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترسید مهدی همام -دکترسید محسن موسوی نژاد