• مهمانپذیر آرمان فر(دائمی)
    تلفن :33689288-33685680
    آدرس :خیابان طبرسی ـ کوچه ظهیر
    توضیحات1 : دوستاره
    توضیحات2 :