• مهمانپذیر زرین
    تلفن :32221816
    آدرس :خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- کوچه اصغری- پلاک 5
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :