• مهمانپذیر پارسیان
    تلفن :32222079
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه چهنو ـ پ 85
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :