• مهمانپذیر پلیکان
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - نبش امام رضا 39
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :