• مهمانپذیر باخزر
    تلفن :38540559
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) ـ امام رضا 26 (کوچه رفیعی)-پلاک 110
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :