• مهمانپذیر اعتماد
    تلفن :38543620
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه اعتماد
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :