• مهمانپذیر ابوذر
    تلفن :38594223
    آدرس :خیابان امام رضا ـ امام رضا 6 - کوچه توکلی ـ پ186
    توضیحات1 : دوستاره
    توضیحات2 :