• مهمانپذیر حمیدی
    تلفن :0915 32250858ـ12-32231011-3135770
    آدرس :خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم پ 1/203
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :