• مهمانپذیر ترمه
    تلفن :32221975
    آدرس :طبرسی- نوغان 3 - پلاک 167
    توضیحات1 : دو ستاره
    توضیحات2 :