• مهمانپذیر افشاری
    تلفن :32221274
    آدرس :خیابان طبرسی ـ ابتدای کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور
    توضیحات1 : دوستاره
    توضیحات2 :