• مهمانپذیر احمدزاده
    تلفن :32255995
    آدرس :خیابان طبرسی -خیابان نوغان-نوغان16 -پ16
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :